Тайлан, мэдээ
НБХ ИТХ ИТХТ тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт
НБХ ИТХ ИТХТ тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт... [ Дэлгэрэнгүй...]
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2018
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2018... [ Дэлгэрэнгүй...]
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТ БҮТЭН ЖИЛ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТ БҮТЭН ЖИЛ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Аймгийн нийтийн номын сангийн 2018 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт бүтэн жил
Аймгийн нийтийн номын сангийн 2018 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт бүтэн жил... [ Дэлгэрэнгүй...]
Үндсэн чиглэл 2018 бүтэн жил
Үндсэн чиглэл 2018 бүтэн жил... [ Дэлгэрэнгүй...]
Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2018 бүтэн жил
Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2018 бүтэн жил... [ Дэлгэрэнгүй...]
Үндсэн чиглэл хагас жил
ТӨВ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН ... [ Дэлгэрэнгүй...]