Нийтийн номын сангаас боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд БАЯНХАНГАЙ,ӨНДӨРШИРЭЭТ сумдад сургууль, соёлын төвийн номын санчдад номын сангийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, орон нутгийн иргэдэд үйлчлэх чанарыг ахиулах, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор

✅Арга зүйн зөвлөгөө /4 иргэн/

✅Интернэт цахим үйлчилгээг сайжруулах / 6 иргэн/

✅Кино өдөр / 146 хүүхдүүд /

✅Зөөврийн номын үйлчилгээ / 132 иргэн /

✅Шинэ номын худалдааг /121 иргэн /

тус тус иргэд, уншигчдад үйлчилгээг амжилттай явууллаа

You may also like...